Categories

Dịch vụ nổi bật

Thông báo tạm hoãn kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân Triều An


Công ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân Triều An dự kiến tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2021 vào ngày 31/5/2021. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, để tuân thủ theo Công văn Số: 1431/UBND-VX ngày 07/5/2021 của Ủy Ban Nhân Dân Tp.HCM, về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời nhằm góp phần vào công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn và sức khỏe của cổ đông nói riêng cũng như của cộng đồng xã hội nói chung. Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quyết định số 09/2021/QĐ-HĐQT ngày 17/5/2021 về việc tạm hoãn tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2021 của Công ty cho đến khi có chỉ đạo mới.

Trân trọng,
Công ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân Triều An