TẠO HỒ SƠ BỆNH NHÂN

Nếu đã khám ở Triều An: Nhập Mã y tế > Xác nhận lại Họ tên > Chọn Đối tượng khám > Tiếp tục.
Bệnh nhân mới: Nhập Họ tên, Giới tính, Năm sinh, CMND, Tỉnh thành, Địa chỉ, SĐT > Chọn Đối tượng khám > Tiếp tục.